Algemene voorwaarden IKKSPORT

1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij IKKsport diensten van welke aard ook aan haar contractspartij(en) (“Contractant”) levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Grondslag offertes Offertes van IKKsport zijn gebaseerd op de informatie die door de Contractant is verstrekt. De Contractant staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. IKKsport zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft, tenzij anders overeengekomen, het karakter van een „inspanningsverplichting‟, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Wijziging team 1. IKKsport kan in overleg met de Contractant de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. 2.Bij ziekte of een andere belemmering is IKKsport gerechtig een ander persoon aan te wijzen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De Contractant heeft het recht om, met opgave van redenen, de vervangende persoon te weigeren. 3. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de Contractant in overleg met IKKsport plaatsvinden.
4 Tarieven en kosten van de opdracht Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven, of daarbij zijn inbegrepen de reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk in rekening worden gebracht.

5 Jaarlijkse tariefsaanpassing Tariefsaanpassing vindt, tenzij specifiek anders overeengekomen, aan het begin van ieder jaar plaats. De tarieven worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd met een maximum van 5%.

6 Betalingsvoorwaarden Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Voor nog lopende opdrachten geschiedt dit aan het einde van de maand, voor afgeronde opdrachten geschiedt dit direct na beëindiging. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de Contractant in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meerdere verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Contractant, zijn alle Contractants hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7 Duur en afsluiting van de opdracht De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd op de offerte. In financiële zin is de opdracht beëindigd (afgesloten), zodra de eindafrekening (slotfactuur) door de Contractant is goedgekeurd. Indien de Contractant het niet eens is met de slotfactuur dient de Contractant IKKsport binnen 14 dagen na de dagtekening van de slotfactuur hierover te berichten. Zonder berichtgeving voor deze termijn wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd en zal de opdracht door IKKsport ook administratief worden afgesloten.

8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben, conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Contractant heeft IKKsport vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. IKKsport mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. IKKsport behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Contractant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9 Kwaliteitsbewaking en evaluatie Gedurende de opdrachtuitvoering zal tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Zowel Contractant als IKKsport kan hiertoe het initiatief nemen. Aan het eind van de opdracht wordt het opgeleverde project geëvalueerd ten aanzien van de geleverde kwaliteit en de kosten.

10 Vertrouwelijkheid IKKsport is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Contractant jegens derden. IKKsport zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Contractant.

11 Contractant als referentie De naam van de Contractant of een beknopte omschrijving van de uitgevoerde opdracht wordt door IKKsport alleen als referentie gebruikt, wanneer de Contractant daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12 Aansprakelijkheid IKKsport aanvaardt contractuele verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 12 blijkt. De totale aansprakelijkheid van IKKsport is beperkt tot vergoeding van directe schade tot 25% van het ontvangen honorarium en met maximum van 1.000 EUR. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die Contractant zou moeten maken om de prestatie van IKKsport aan de overeenkomst te laten beantwoorden. b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. Aansprakelijkheid van IKKsport voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Contractant uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IKKsport meldt.

13 Toepasselijk recht en geschillenregeling Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem, worden onderworpen.

IJMUIDEN, juni 2010